Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.tirvall.com Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.tirvall.com

I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Warunki zawierania umów sprzedaży
VI. Sposoby płatności
VII. Koszt, termin i sposoby dostawy
VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
IX. Gwarancja produktu
X. Tryb postępowania reklamacyjnego
XI. Prawo odstąpienia od umowy
XII. Własność intelektualna
XIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
XIV. Ochrona danych osobowych i prywatności
XV. Postanowienia końcowe
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.tirvall.com jest Michał Szulc prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Szulc Marketing Solutions wpisanego do CEiDG, NIP: 7922252127, REGON: 366979463, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@tirvall.com

2. Sklep www.tirvall.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.tirvall.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.tirvall.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

6. Sklep www.tirvall.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad.

7. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.tirvall.com użyte są w celach informacyjnych.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

9. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

10. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

11. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
II. DEFINICJE

1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.tirvall.com umożliwiający utworzenie Konta.
3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.tirvall.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
8. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tirvall.com
9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Michał Szulc Marketing Solutions wpisanego do CEiDG, NIP: 7922252127, REGON: 366979463.
10. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
15. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy,dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) Newsletter,

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
a) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
b) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
c) umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
a) posiadania jednej z wymienionych przeglądarek internetowych : Mozilla Firefox 16.0 lub nowsza wersja, Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Opera, Google Chrome
b) posiadania optymalnej rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Klient zobowiązany jest w szczególności do podania jego prawdziwego i aktualnego adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie Zamówienia.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

3. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

4. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 08:00 do 18:00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:30, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

5. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
a) potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
b) druk odstąpienia od umowy,
c) link do niniejszego Regulaminu zawierającego pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 lit. b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu w formie elektronicznej, dostępnym z Konta w zakładce “Historia i szczegóły zamówień”. Podczas wysyłki Produktu, załączana będzie imienna faktura VAT w formie tradycyjnej.

10. Jeżeli Klient dokonuje zakupu Produktu jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać wymagane dane podmiotu, na który ma być wystawiona stosowna faktura VAT.

11. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania Zamówienia (zawierania umowy) w szczególności błędnego obliczania wartości zamawianych Produktów lub kosztów przesyłki. Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tirvall.com
VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
95 1140 2004 0000 3002 7678 5534 (mBank), Michał Szulc Marketing Solutions wpisanego do CEiDG, NIP: 7922252127, REGON: 366979463. W tytule przelewu należy wpisać “Zamówienie nr........”. Produkt zostanie wysłany po zaksięgowaniu przelewu.

3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane do Klienta za pośrednictwem InPost lub firmy kurierskiej na wskazany w Formularzu Zamówień adres dostawy. Wysyłka zagraniczna odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 15 Dni 6. Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
c) Dostawa Produktu poza granice Polski następuje w terminie deklarowanym przez przewoźnika tj. od 4 do 20 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

4. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W razie spostrzeżenia uszkodzenia przesyłki lub Produktu albo niezgodności zawartości przesyłki z fakturą VAT, prosimy o sporządzenie z kurierem odpowiedniego protokołu zgodnie z przepisami prawa przewozowego oraz przepisami wykonawczymi.

5. W przypadkach, gdy dostawa nie może nastąpić w formie wybranej przez Klienta, Sprzedawca informuje Klienta o konieczności zmiany formy dostawy niezwłocznie oferując formy zastępcze. Konieczność zmiany formy dostawy może nastąpić w szczególności w przypadku Zamówienia Produktów z dostawą do Paczkomatu, które ze względu na gabaryty oraz kształty, nie mieszczą się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tirvall.com
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. GWARANCJA PRODUKTU

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące (chyba że gwarant ustanowił inaczej) i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

X. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
b) W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się z biurem tirvall.com
c) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tirvall.com .
d) W powyższych wiadomościach należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
e) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć nam na adres: KANGU24 SelfStorage, ul. Robotnicza 70C, 53-608 Wrocław z widocznym dopiskiem TIRVALL wraz z kserokopią dowodu zakupu.
f) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
g) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
h) W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tirvall.com .
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego rozdziału, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Wzór odstąpienia od umowy jest do pobrania na końcu Regulaminu. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne wystarczy załączyć formularz jako załącznik (skan/zdjęcie) do wiadomości e-mail, w której Klient odstępuje od umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 7 niniejszego rozdziału Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności związanych z Umową Sprzedaży, od której Konsument odstępuje, poprzez przelew bankowy, chyba że Strony zgodzą się na inny sposób zwrotu.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

11. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może także Produkt zamienić na inny pełnowartościowy. Zasady odstąpienia od umowy opisane w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio.

XII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.tirvall.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Michał Szulc Marketing Solutions. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.tirvall.com, bez zgody Usługodawcy.

2. Z zastrzeżeniem pkt 3 oraz 4 niniejszego rozdziału, jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.tirvall.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Klienci mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej www.tirvall.com, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

4. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Produktów sprzedawanych przez Militaria.pl oraz w celu zawarcia Umowy Sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie Newslettera oraz prowadzenia Konta.

XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu www.tirvall.com jest jest Michał Szulc Marketing Solutions wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: NIP: 7922252127, REGON: 366979463, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym (e-mail): kontakt@tirvall.com .

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

3. Dane Osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, uzyskiwane są podczas zawierania Usługi Elektronicznej na potrzeby:

a) realizacji złożonych zamówień, kontaktu z klientem, oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży;
b) wysyłki zakupionych produktów;
c) komunikacji z Klientem, a w szczególności odpowiadania na jego zapytania;
d) księgowe - wystawienia faktur, dowodów zakupu;
e) reklamacji, wymian produktów, zwrotów.

4. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu. Do uzyskania dostępu do Produktów oraz złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne może się okazać jest podanie następujących danych:
a) Imię i nazwisko;
b) Nazwa i dane firmy (dotyczące Klientów niebędących Konsumentami), NIP, adres siedziby; 
c) Dane adresowe - adres do dostawy (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
d) Adres e-mail;
e) Numer telefonu.

5. W związku z czynnościami mającymi na celu realizację Umowy Sprzedaży Dane Osobowe może okazać się konieczne przekazanie Danych Osobowych podmiotowm
a) świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; 
b) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie;
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z wysyłką i dostawą zakupionych Produktów.

6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, bądź poza poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.

8. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, z którymi wiąże się z konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie ze Sklepu.

9. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 
a) można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@tirvall.com;
b) można wykonać samodzielnie poprzez zakładkę “Moje Konto” ( https://tirvall.com/moje-konto );
c) poprzez zakładkę “Usuń konto (“Prawo do bycia zapomnianym”)” w “Moim Koncie”.

11. Konto jest usuwane trwale wraz ze wszystkimi informacjami jakie były do niego przypisane

12. Nie ma żadnych przeszkód, by założyć konto ponownie korzystając z tego samego adresu e-mail, uprzednio skasowanego w ramach “Prawa do bycia zapomnianym”, przechodząc cały proces rejestracji od nowa.

13. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (usunięcia konta, skorzystania do “Prawa do bycia zapomnianym”) będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

14. Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, gdy uprzednio (np. podczas rejestracji) wyraził zgodę na jego otrzymywanie.

15. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7 należy odznaczyć odpowiednie pole w zakładce “Moje Dane Osobowe” w “Moim Koncie”.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

----------------------------------------------------------------------

Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać TUTAJ. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne wystarczy załączyć formularz jako załącznik (skan) do wiadomości e-mail, w której Klient odstępuje od umowy. Nie ma potrzeby wysyłania pocztą tradycyjną.