Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.tirvall.com jest Wojciech Moskwa, działający pod firmą Brand Authority, ul. Południowa 33 i/14 55-093 Kiełczów, NIP: 819-163-00-40, adres korespondencyjny: Brand Authority, ul. Południowa 33 i/14 55-093 Kiełczów, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: wmoskwa@tirvall.com 

2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sklep – sklep internetowy www.tirvall.com, będący przedmiotem własności Wojciech Moskwa, działający pod firmą Brand Authority, ul. Południowa 33 i/14 55-093 Kiełczów, NIP: 819-163-00-40
Platforma – platforma internetowa znajdująca się pod adresem elektronicznym www.tirvall.com
Klient – podmiot, który dokonuje zakupu Towarów lub Usług w Sklepie. 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawną lub jednostka organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
Rejestracja – czynność polegająca na podaniu przez Klienta jego danych oraz dokonania akceptacji niezbędnych w celu założenia Konta. 
Konto – wydzielone miejsce w systemie teleinformatycznym Portalu, w którym gromadzone są informacje (dane) dotyczące Klienta, do którego Konto należy oraz zapewniające możliwość korzystania z Usług i funkcji Portalu. 
Serwis – strona internetowa pod adresem www.tirvall.com, pod której adresem działa sklep. 
Magazyn – magazyn Sklepu znajdujący się przy ulicy Wrocławskiej 18/20 w Długołęce. 
Towar – towary znajdujące się w ofercie Sklepu. 
Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sklep tj. wykonywanie nadruków na Towarach 
Oferta – Towary umieszczone na stronie internetowej www.tirvall.com
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Cena – cena jednostkowa Towaru lub Usługi zamieszczona w opisie Towaru lub Usługi, wyrażona w złotych polskich.
Cena Łączna – łączna cena, uwzględniająca ilość zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują). 
Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.tirvall.com. 

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest internetowa sprzedaż Towarów oferowanych przez sklep internetowy oraz świadczenie Usług drogą elektroniczną. 

4. Sprzedaż jest dokonywana za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Klientem składającym zamówienie, a Sklepem. 

5. Regulamin określa zasady korzystania z Platformy i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016.1030). 

6. Regulamin określa w szczególności:
1) warunki i zasady dokonywania Rejestracji oraz składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
2) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
3) procedury reklamacji i odstąpienia od umowy;
4) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tirvall.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

8. Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

9. Poprawne korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) posiadania jednej z wymienionych przeglądarek internetowych : Mozilla Firefox 16.0 lub nowsza wersja, Internet Explorer 8.0 lub nowsza wersja, Opera, Google Chrome
b) posiadania optymalnej rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

§ 2 Oferta i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna lub prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz aktywne konto poczty elektronicznej. 

2. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. 

3. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Ceny mogą ulec zmianie. Jeśli zmiana taka dotyczy towarów zamówionych przez Klienta sklepu, jest on o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie. Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sklepu. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez obsługę sklepu.

§ 3 Procedura zawarcia umowy

1. Klient ma możliwość dokonywania zakupów Towarów oraz Usług w Sklepie po uprzedniej Rejestracji w serwisie lub bez Rejestracji. Rejestracja odbywa się w ten sposób, że Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. W górnej części strony znajduje się pole z napisem „Logowanie”, po kliknięciu na nie pojawia się pole z napisem „Zarejestruj”. 

2. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie jest akceptacja Regulaminu sklepu. 

3. W interesie Klienta leży, aby podane przez niego dane w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji były prawidłowe i pełne. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych przez Klienta. Klient jest obowiązany do bieżącego aktualizowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz w formularzu sprzedaży bez rejestracji. W razie wątpliwości za skuteczny uważa się kontakt i doręczenie na adresy podane w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu sprzedaży bez rejestracji. 

4. Utworzenie konta lub złożenie zamówienia bez rejestracji w serwisie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych jest Sklep. Klient ma prawo do swobodnego dostępu do swoich danych, w tym do ich edycji (poprawiania), a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych. 

5. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie www.tirvall.com, - 24 h na dobę, w każdym dniu tygodnia. Warunkiem złożenia zamówienia przez formularz w sklepie internetowym jest akceptacja niniejszego regulaminu. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym regulaminem. 

6. Wybór Towarów zamawianych przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz Ceny Łącznej zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności. 

8. Wysłane przez Klienta zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. 

9. Zamówienie potwierdzane jest przez Sklep pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin w dni robocze. 

10. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny adres e-mail) w ciągu 14 dni zamówienie zostanie anulowane. 

11. Umowę uważa się za zawartą z momentem potwierdzenia, o którym mowa powyżej w pkt 9. 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz dokumentu sprzedaży. 

13. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a) przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie, b) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem, c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, e) wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Sklep w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną. 

14. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym momencie. Należy wówczas skorzystać z opcji usunięcia zarejestrowanego konta, wówczas umowa zostaje rozwiązana wraz z tym momentem. Sklep może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta w przypadku, gdy Klient:
a) niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w www.tirvall.com, w sytuacji ich zmiany,
b) zamieszcza na platformie sklepowej www.tirvall.com treści bezprawne,
c) w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem platformy sklepowej www.tirvall.com,
d) nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 90 dni.

§ 4 Metody płatności i dostawa

1. Przewiduje się następujące sposoby płatności za zamówiony towar:
a) szybka płatność DotPay;
b) przedpłata tradycyjnym przelewem bankowym;
c) płatność za pobraniem przy odbiorze – tylko przy płatności do 150 zł.

2. Przewiduje się następujące metody dostawy:
a) kurier;
b) paczkomaty Inpost;
c) odbiór osobisty (Wrocław).

3. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu, zapłata za zamówiony towar winna nastąpić na rachunek bankowy Sklepu prowadzony przez INTELIGO nr rachunku bankowego: 50 1020 5558 1111 1375 8210 0065.

4. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić przedstawicielowi Kurierowi wybranej firmy kurierskiej.

5. Opłaty za dostawę są naliczane automatycznie dla każdego towaru i wyszczególniane w trakcie składania zamówienia. 

6. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko lub nazwę Klienta jak również numer zamówienia podany w wiadomości e-mail. Zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy.

7. Jeżeli dany sposób płatności jest niedostępny w koszyku oznacza to, że chwilowo jest wyłączony. 

§ 5 Realizacja zamówienia

1. W przypadku dokonywania płatności w drodze przelewu zamówienie zostanie zrealizowanie po wpłynięciu środków pieniężnych tytułem ceny na podany rachunek bankowy. Brak odnotowania wpłaty w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia. 

2. W przypadku dokonywania płatności za pobraniem zapłata za zamówiony towar winna nastąpić Kurierowi wybranej firmy kurierskiej. 

3. Realizacja zamówienia trwa do 5 dni roboczych (przy czym zazwyczaj jest to 1 dzień roboczy). 

4. Termin przygotowania zamówienia do wysyłki oscyluje pomiędzy 1 a 2 dniami roboczymi, po którym następuje wysyłka towaru. W miesiącu grudzień każdego roku z okazji przypadających Świąt możliwe są opóźnienia w przygotowaniu zamówień nawet do 7 dni roboczych, jednak zazwyczaj towar jest wysyłany w przeciągu jednego dnia roboczego.

§ 6 Reklamacja

1. Sklep obowiązany jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.

2. Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych towarów. 

3. W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedane (towaru) z umową. 

4. Reklamację można wnieść:
- w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
- w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej. 

5. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. 

6. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: wmoskwa@tirvall.com lub w formie pisemnej należy kierować na adres firmy wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających. 

7. Reklamację można złożyć korzystając ze specjalnie przygotowanego oświadczenia. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania na adres sklepu wadliwego towaru. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia towarów na adres sklepu oraz koszty dostarczenia towarów wolnych od wad (w razie wymiany towaru) ponosi sklep. 

8. Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym w każdym razie 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą. 

9. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:
a) w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:
- żądania usunięcia wady;
- wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
- złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

b) w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.

§ 7 Odstąpienie od umowy klientów będących konsumentami

1. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. 

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tym samym Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu w przypadku zamówienia odzieży z własnym nadrukiem oraz odzieży spersonalizowanej (tj. wyprodukowanej pod wytyczne klienta np. z podanym imieniem, datą, nazwą itd.). 

3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient będący konsumentem wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta będącego konsumentem weszła w posiadanie rzeczy. 

4. W celu wykonania prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować właściciela sklepu (Wojciech Moskwa, Brand Authority, ul. Południowa 33 i/14 55-093 Kiełczów, NIP: 819-163-00-40, adres korespondencyjny poczty elektronicznej: wmoskwa@tirvall.com ) poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej) o decyzji odstąpienia od umowy. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient będący konsumentem może złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, który jednak nie jest konieczny. 

6. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Klient będący konsumentem ma obowiązek dostarczyć dowód zakupu wraz z informacją o numerze rachunku bankowego lub adresu zamieszkania na jaki ma nastąpić zwrot ceny zakupy towaru. Sklep przewiduje możliwość realizowania zamówienia zamiennego, wedle wyboru Klienta będącego konsumentem i według procedury dotyczącej składania zamówień. 

7. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, należy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącego konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

8. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy sklep zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta będącego konsumentem płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował sklep o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta będącego konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient będący konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

10. Towar należy odesłać lub przekazać nam na adres: Brand Authority, ul. Południowa 33 i/14 55-093 Kiełczów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient będący konsumentem poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient będący konsumentem odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Sklep ponosi koszty zwrotu towaru. 

11. Warunkiem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jest, aby towar spełniał następujące warunki:
- nie był używany;
- nie został w żaden sposób zniszczony;
- jest kompletny;
- nadaje się do dalszej odsprzedaży.

§ 8 Kupony rabatowe

1. Każdy kupon rabatowy jest jednorazowy (po wykorzystaniu traci ważność, chyba, że jest inaczej opisane w miejscu, gdzie znajduje się ten kupon rabatowy). 

2. Po wpisaniu kodu na stronie koszyka przy składaniu zamówienia klient otrzymuje procentową zniżkę opisaną na kuponie. 

3. Rabat ten nie łączy się z innymi rabatami w www.tirvall.com

§ 9 Zakaz publikowania przez użytkowników treści bezprawnych

Całkowicie zakazane jest umieszczanie przez Klienta na Platformie sprzedażowej www.tirvall.com bezprawnych treści, w tym między innymi:
1. naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
2. projektów graficznych, do których nie mają praw autorskich (w tym również logotypów czy sloganów słownych objętych prawami autorskimi),
3. naruszających prawa osób trzecich,
4. treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
5. obrażających uczucia innych osób (aspekty religijne, przemocy, rasizmu czy nazizmu),
6. treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe,
7. treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku nie wyraziły zgody.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

Klient poprzez zamieszczenie na Platformie sklepowej www.tirvall.com projektów graficznych, słownych lub słowno-graficznych, oświadcza, że:
a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci wzorów graficznych, słownych lub graficzno-słownych, które zamieścił na Platformie sklepowej www.tirvall.com lub też uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji lub wzory graficzne, słowne lub graficzno-słowne umieszczane przez niego na Platformie sklepowej www.tirvall.comstanowią przejaw jego własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
b) wzory graficzne, słowne i graficzno-słowne umieszczane przez niego na Platformie sklepowej www.tirvall.com nie naruszają praw osób trzecich.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania powiadomień reklamowych poprzez e-mail, a także SMS tylko do tych klientów, którzy podczas rejestracji wyrazili na to zgodę. W każdej chwili Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywanych treści. 

2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu. 

5. Gotowy Towar może różnić od poglądowego, zarówno wielkość, jak i umiejscowienie nadruków, które może ulec zmianie. Projekty Towarów są tylko poglądowe i platforma www.tirvall.com nie gwarantuje idealnego odwzorowania w oryginale. 

6. Nadruki, a w szczególności ich kolory, mogą różnić się od poglądowych, różnice mogą wynikać z ograniczeń technicznych przy wykonywaniu nadruków (druk wykonywany jest w trybie kolorów CMYK), a także od ustawień kolorystycznych ekranów użytkowników. Sklep dochowa jednak należytej staranności, by gotowe produkty były jak najbardziej zbliżone do poglądowych wizualizacji. 

7. Sklep podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania Platformy sklepowej www.tirvall.com pod względem technicznym. 

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie od dnia umieszczenia regulaminu na stronie sklepu. 

9. O zamiarze zmiany regulaminu Sklep zawiadamia Klienta przesyłając treść nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

10. W razie zmiany regulaminu, do zamówień, które zostały potwierdzone przez klientów w czasie obowiązywania poprzedniego regulaminu, stosuje się postanowienie regulaminu w brzmieniu aktualnym w chwili wysłania potwierdzenia zamówienia. 

11. Zmiana regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania informacji o tej zmianie oraz wysłaniu nowego regulaminu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

12. Jeżeli Sklep otrzyma od Klienta, w ciągu 7 dni, pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym (usunięcie konta Klienta). 

13. Aktualne brzmienie regulaminu jest dostępne na stronie Sklepu. 

14. Własność intelektualna: Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Platformy sklepowej www.tirvall.com, której właścicielem jest Wojciech Moskwa - Brand Authority, ul. Południowa 33 i/14 55-093 Kiełczów, NIP: 819-163-00-40 (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu. 

15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i właściwych ustaw. 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego, w związku z nabywaniem usług, jest Usługodawca.
Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez uprzednio wyrażonej zgody Klienta. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.