W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej (UE), wskazujemy poniżej informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Jako Administrator odpowiadamy za ich wykorzystywanie w sposób zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu www.tirvall.com jest jest Michał Szulc Marketing Solutions wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7922252127, REGON: 366979463, z którym Użytkownicy mogą się kontaktować pod adresem mailowym (e-mail): kontakt@tirvall.com .

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane Osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, uzyskiwane są podczas zawierania Usługi Elektronicznej na potrzeby:
a) realizacji złożonych zamówień, kontaktu z klientem, oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży;
b) wysyłki zakupionych produktów;
c) komunikacji z Klientem, a w szczególności odpowiadania na jego zapytania;
d) księgowe - wystawienia faktur, dowodów zakupu;
e) reklamacji, wymian produktów, zwrotów.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu. Do uzyskania dostępu do Produktów oraz złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne może się okazać jest podanie następujących danych:
a) Imię i nazwisko;
b) Nazwa i dane firmy (dotyczące Klientów niebędących Konsumentami), NIP, adres siedziby;
c) Dane adresowe - adres do dostawy (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto);
d) Adres e-mail;
e) Numer telefonu.

3. W związku z czynnościami mającymi na celu realizację Umowy Sprzedaży Dane Osobowe może okazać się konieczne przekazanie Danych Osobowych podmiotowym
a) świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, podatkowe – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
b) podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie;
c) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w związku z wysyłką i dostawą zakupionych Produktów.

4. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

5. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, bądź poza poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), który obejmuje kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein.
III. PRAWA UŻYTKOWNIKA

1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, z którymi wiąże się z konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie ze Sklepu.

2. Administrator zapewnia Użytkownikom prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2
a) można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@tirvall.com;
b) można wykonać samodzielnie poprzez zakładkę “Moje Konto” ( https://tirvall.com/moje-konto );
c) poprzez zakładkę “Usuń konto (“Prawo do bycia zapomnianym”)” w “Moim Koncie”.

4. Konto jest usuwane trwale wraz ze wszystkimi informacjami jakie były do niego przypisane

5. Nie ma żadnych przeszkód, by założyć konto ponownie korzystając z tego samego adresu e-mail, uprzednio skasowanego w ramach “Prawa do bycia zapomnianym”, przechodząc cały proces rejestracji od nowa.

6. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Osobowych (usunięcia konta, skorzystania do “Prawa do bycia zapomnianym”) będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

7. Użytkownik ma w każdej chwili prawo i możliwość wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, gdy uprzednio (np. podczas rejestracji) wyraził zgodę na jego otrzymywanie.

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7 należy odznaczyć odpowiednie pole w zakładce “Moje Dane Osobowe” w “Moim Koncie”.
IV. PLIKI “COOKIES”

1. Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

4. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie przycisku o Akceptacji informacji o cookies na stronie Sklepu.

6. Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na używanie plików “cookies” przez sklep w zakładce “Unieważnij cookies dla Tirvall” dostępnej w “Moim Koncie”.

V. INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.